zos koszalin

zarząd spółki

Pan Prezydent zdjęcie

Gmina Miasto Koszalin - Prezydent

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Właściciel jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta.

Do zadań Zgromadzenia Wspólników należą:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu i rachunku wyników za rok ubiegły oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków;
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu i nadzoru;
 3. Wydzierżawianie, najem, użytkowanie obiektów sportowych, rekreacyjnych i handlowych dla potrzeb Spółki i wyrażanie zgody na ich poddzierżawianie za wyjątkiem hal sportowych, basenu, brodzika dla dzieci, stadionów i boisk sportowych;
 4. Nabycie i zbycie nieruchomości;
 5. Podejmowanie uchwał o podziale zysku i pokryciu strat;
 6. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki;
 7. Rozszerzenie Spółki o nowych wspólników;
 8. Rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 9. Połączenie Spółki z inną spółką;
 10. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 11. Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu.

Pani Prezes zdjęcie

Prezes Zarządu - Monika Tkaczyk

Kompetencje Zarządu

Zarząd kieruje pracami Spółki. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, który jednocześnie jest dyrektorem Spółki. Jest on powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Obowiązkiem Zarządu jest zarządzanie majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami aktu założycielskiego i uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

Do zadań Zarządu należy:

 1. Sporządzanie struktury organizacyjnej Spółki i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu;
 2. Sporządzanie projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej;
 3. Sporządzanie projektów rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
 4. Sporządzanie systemów wynagradzania pracowników Spółki;
 5. Ustanowienie prokury;
 6. Ustalanie regulaminu pracy;
 7. Zawieranie i rozwiązywanie długoterminowych umów Spółki;
 8. Przyjmowanie rocznego bilansu i rachunku wyników w celu przedstawienia pod   obrady Zgromadzenia Wspólników;
 9. Zagospodarowanie zbędnych składników mienia ruchomego w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą stosownie do obowiązujących przepisów;
 10. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników.
Rada nadzorcza zdjęcie

Rada Nadzorcza

 1. Jerzy Alojzy Turek– Przewodniczący
 2. Franciszek  Lipski   – Z-ca Przewodniczącego
 3. Robert Wójciak – Członek

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i doradczym, składa się z trzech osób powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres trzech lat. Zgodnie ze statutem spółki członkowie Rady Nadzorczej reprezentują Zgromadzenie Wspólników i załogę Spółki. Rada Nadzorcza może w każdej chwili przeglądać księgi rachunkowe i dokumenty Spółki oraz żądać wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących spraw Spółki. Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 17-10-2003 roku wzmocniła pozycję rad nadzorczych spółek prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z tą ustawą członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
 
Zadania Rady Nadzorczej to:

 1. Stały nadzór nad działalnością Spółki;
 2. Badanie bilansu i rachunku wyników co do zgodności z księgami rachunkowymi Spółki i stanem faktycznym;
 3. Dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego;
 4. Badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
 5. Składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego sprawozdania z wyników badania sprawozdań finansowych spółki;
 6. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 7. Doradztwo, konsultacje i porady Zarządowi w zakresie badań i kontroli;
 8. Opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu Spółki przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników;
 9. Opiniowanie propozycji Zarządu Spółki w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości i majątku ruchomego Spółki;
 10. Nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników;
 11. Zwoływanie Zgromadzenia Wspólników w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w przepisowym terminie;
 12. Zatwierdzanie sporządzonej przez Zarząd Spółki struktury organizacyjnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skip to content