Deklaracja dostępności

Zarząd Obiektów Sportowych sp. z o.o. w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://zos.koszalin.pl/

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-09.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. Pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
3. Opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych są udostępniane przez serwis zewnętrzny,
4. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
5. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
3. Strona internetowa jest responsywna.
4. W nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją: – zmiana kontrastu, – skala szarości, – możliwość powiększenia lub pomniejszenia wielkości liter na stronie, – tryb światła – podkreślenie linków – zwiększenie czytelności czcionki
5. Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
6. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.
7. Publikowane na stronie internetowej filmy nie posiadaja alternatywnych napisów tekstowych.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Petrycki, krzysztof.petrycki@zos.koszalin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 947216010. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PARK WODNY KOSZALIN / SIEDZIBA ZOS SP. Z O.O., KOSZALIN UL. REKREACYJNA 14.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście do budynku Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. znajduje się na poziomie zerowym Parku Wodnego Koszalin i jest zadaszone. Budynek  jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Wejście do budynku nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie.  Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na wszystkich dostępnych kondygnacjach.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku trzykondygnacyjnym Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Na parterze holu głównego po lewej stronie znajduje się winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym na przedostanie się na wyższe kondygnacje. Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze budynku.   

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indykacyjnych.
Natomiast baseny i strefa Wellness dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy basenie rekreacyjnym i sportowym dostosowano szatnie, prysznice i toalety dla osób niepełnosprawnych.
Dla potrzeb osób niepełnosprawnych basen został wyposażony w podnośniki basenowe i wózki. W strefie Małego SPA znajduje się winda umożliwiająca przemieszczenie się pomiędzy kondygnacjami.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie Zarządu Obiektu Sportowych Sp. z o.o. znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnością – 14 miejsc.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku Zarządu Obiektów Sportowych  Sp. z o.o w Koszalinie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informację należy zawrzeć.

Na terenie budynku Zarządu Obiektów Sportowych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, KOSZALIN UL. ŚNIADECKICH 4.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście główne do Hali Widowiskowo-Sportowej dla publiczności znajduje się przy ulicy Śniadeckich 4 od strony kompleksu Politechniki Koszalińskiej. Wejście techniczne do obiektu, w tym wejście dla pracowników, znajduje się natomiast od strony ulicy Chrząszczyńskiego. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Hala dysponuje windą, jak również bramą wjazdową dla samochodów osobowych i dostawczych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze obiektu. Ponadto na czas imprez o charakterze masową istnieje możliwość otwarcia dodatkowej liczby wejść do obiektu.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W Hali Widowiskowo-Sportowej do dyspozycji jest winda znajdująca się w korytarzu głównym, od strony wejścia technicznego do obiektu. Winda umożliwia przemieszczanie się na poziom -1, parter, poziom 1 i poziom 2. Ponadto w budynku znajdują się schody i balustrady schodów, które są zgodne z prawem budowlanym. Ponadto, zgodnie z opinią ekspertów ds. bezpieczeństwa na terenie areny głównej przebywać może maksymalnie 4500 osób.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indykacyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu Hali Widowiskowo-Sportowej znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informację należy zawrzeć.

Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY “GWARDIA”, KOSZALIN UL. FAŁATA 34.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście do budynków hal sportowych i budynku administracyjno-hotelowego znajduje się na poziomie zerowym; wejście do budynku Hali Sportów Walki i budynku administracyjno- hotelowego jest zadaszone; do hali sportowej „Gwardia” nie posiada zadaszenia. Budynki te są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; wejścia nie posiadają progów; toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w halach sportowych na poziomie zerowym; budynki hal sportowych są jednokondygnacyjne, a budynek administracyjno-hotelowy dwukondygnacyjny.
Stadion sportowy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W dwukondygnacyjnym budynku admin.-hotelowym schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym; budynek nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych;

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku admin.-hotelowym i halach sportowych nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych; wejście główne na stadion piłkarski posiada pochylnię – wjazd dla osób na wózkach i wyznaczone miejsca na trybunach.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie obiektu sportowego, przed wjazdem na stadion piłkarski, znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; na parkingach przed halami sportowymi nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na teren obiektu sportowego ZOS Sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Fałata 34 mogą wchodzić osoby z psami asystującymi i psami przewodnikami;

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informację należy zawrzeć.

Na terenie obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

STADION “BAŁTYK”, KOSZALIN UL. ANDERSA 16.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Na teren obiektu można wejść bramami znajdującymi się od ulicy Andersa oraz Stawisińskiego. Dodatkowo na terenach Stadionu Bałtyk znajdują się budynki użytkowane przez lokalne kluby sportowe, m.in. KKPN Bałtyk Koszalin oraz KL Bałtyk Koszalin. Szatnie dla sportowców znajdują się w budynku głównym, jak również w budynku trybuny głównej.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na terenie obiektu nie ma dostępnej windy. W budynkach tj. w budynku głównym, jak również w budynku trybuny głównej, znajdują się schody i korytarze użytkowane przez korzystających z obiektu.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Na terenie Stadionu Bałtyk  nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indykacyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W bezpośredniej okolicy Stadionu Bałtyk znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na teren Stadionu Bałtyk można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informację należy zawrzeć.

Na terenach Stadionu Bałtyk nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

HALA PTS, KOSZALIN UL. ORLA 14.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Obiekt posiada jedno wejście główne, dostępne w godzinach otwarcia hali. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, na terenie obiektu znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z problemami ruchowymi.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Hala PTS przy ulicy Orlej to obiekt parterowy. W obiekcie nie ma ani schodów ani windy. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w hali jest możliwy za pomocą przemieszczania się po korytarzach hali. Ze względu na brak schodów oraz wysokich progów, po obiekcie swobodnie poruszać można się również wózkiem inwalidzkim.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W hali PTS przy ul. Orlej w Koszalinie nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indykacyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W bezpośredniej okolicy nie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do hali PTS przy ulicy Orlej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informację należy zawrzeć.

Na terenie hali przy ulicy Orlej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

OBIEKTY SPORTOWE ORLIK 2012, KOSZALIN ul. Głowackiego, Osiedle Raduszka ul. Łubinów, ul. Wenedów, Osiedle Jamno-Łabusz ul. Orlików, Osiedle Unii Europejskiej ul. Holenderska.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Orliki to obiekty otwarte, zewnętrzne posiadające parterowe budynki szatniowo- sanitarne. Całość dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na Koszalińskich Orlikach nie ma korytarzy, schodów i wind.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Na Koszalińskich Orlikach nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indykacyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Orliki nie posiadają parkingów z miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na Koszalińskie Orliki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informację należy zawrzeć.

Na terenie koszalińskich Orlików nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

KOMPLEKS SPORTOWO – REKREACYJNY KOSZALIN, UL. GŁOWACKIEGO

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Główne wejście do budynku jest zadaszone i posiada podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajduje sie toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na 1 piętro budynku, gdzie znajduje się widownia basenu sportowego oraz hali sportowej, przy schodach zamontowana jest winda dla osób na wózkach inwalidzkich. Schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Obiekt nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indykacyjnych.
Natomiast baseny dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy basenie sportowym dostosowano szatnie, prysznic i toaletę dla osób niepełnosprawnych.
Dla potrzeb osób niepełnosprawnych basen został wyposażony w podnośnik basenowy oraz wózek inwalidzki do poruszania się po basenie.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu przed obiektem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnością – 3 miejsca.

Aplikacje mobilne

Strona Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej. Serwis zbudowany został w oparciu o metodę “Responsive Web Design”, dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Skip to content